پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مراسم اختتامیه جشنواره جان آب درخطر است درلرستان برگزار شد.

مراسم اختتامیه جشنواره جان آب درخطر است درلرستان برگزار شد.

 

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آبفا لرستان ،مراسم اختتامیه جشنواره جان آب درخطر است به میزبانی مدیریت شعب بانک مسکن لرستان وبا مشارکت شرکت آبفا،سازمان های مردم نهاد،آموزش وپرورش،مجتمع تجاری بعثت مال وسازمان محیط زیست برگزارگردید.مهدی بابایی پور مدیرروابط عمومی شرکت آبفا استان ودبیر جشنواره درخصوص این برنامه گفت:باتوجه به اهمیت فرهنگ سازی وآموزش به ویژه دربین نسل های نوجوان وجوانان وبراساس تقویم اجرایی برنامه های آموزشی شرکت مهندسی آبفا کشور،جشنواره (جان آب درخطر است)با مشارکت خوب بانک مسکن،سازمان های مردم نهاد،آموزش وپرورش،محیط زیست ومجتمع تجاری بعثت مال برگزارگردید.

وی توضیح دادکه در این جشنواره دردورشته نقاشی ودابسمش افرادآثارخودرا به دبیرخانه ارسال نموده که دررشته نقاشی ۱۷۰۰اثرودررشته دابسمش۳۰۰اثرارسال گردیده بودکه بعداز ارزیابی توسط هیئت داوران به ۳۶اثر در حوزه نقاشی و۵اثر در حوزه دابسمش لوح تقدیر وهدایا درمراسمی با میزبانی مدیریت شعب بانک مسکن اهدا گردید.مهدی بابایی پور خاطر نشان کرد یکی از ویژگیهای مطلوب این جشنواره مشارکت وایفای مسئولیت اجتماعی دستگاهها وبخش خصوصی بوده که تاثیر زیادی در کمیت وکیفیت برگزاری آن داشته است وامیدواریم دربرنامه های مشابه این مشارکت ادامه داشته باشدچراکه مقوله آب شرب یک موضوع مهم وفراگیرمی باشد وبرای نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه بایستی آموزش های لازم بصورت همگانی درجامعه پیاده شود.

وی درپایان از حمایت ای مئیرعامل شرکت آبفا،مدیرعامل بانک مسکن،مدیریت مجتمع تجاری بعثت مال وسایر دستگاههابابت برگزاری این جشنواره قدردانی نمود

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)